Om Mandeklubben / Vedtægter

Vedtægter

Mandeklub Skjoldhøj er ikke en forening men derimod, som det fremgår af navnet, en klub.
Alligevel er det vigtigt at have nogle retningslinjer og spilleregler at arbejde ud fra.
 
Vedtægter tilrettet august 2017:
 
MANDEKLUBBEN SKJOLDHØJ
VEDTÆGTER

§ 1 Klubbens navn og formål.

Navn: MANDEKLUBBEN SKJOLDHØJ.

Formål: MANDEKLUBBEN SKJOLDHØJ er et mødested for mænd i alderen 60+ år, hvor socialt samvær, foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter og lettere fysiske aktiviteter vil være en del af programmet.
Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænsen, hvor specielle forhold taler for det.
Klubben er stiftet d. 09.09.2013 i Skjoldhøj kirkes sognegård.

Skjoldhøj kirke stiller lokaler til rådighed for klubbens mødeaktiviteter. Mødeaktiviteten er 1 -2 gange om måneden.

§ 2 Klubregler.

Alle mænd som går ind for Mandeklubbens formål i § 1 kan optages i klubben.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Beløbets størrelse bestemmes på generalforsamlingen.
Kontingentet betales senest 30 dage efter generalforsamlingen.

§ 3 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således 3 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år.

Der vælges også 1 til 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær.
Formand og næstformand tegner klubben udadtil og kan overdrage de økonomiske dispositioner til kassereren.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Der kan kun stemmes i bestyrelsen ved personligt fremmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for 2.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, som er nødvendige for arbejdet i klubben. Udvalgene kan sammensættes med deltagelse fra både bestyrelse og øvrige medlemmer.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som er i kontingentrestance, eller som udviser utilbørlig opførsel.

Genvalg til bestyrelsen kan ske på alle poster.

§ 4 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

Mandeklubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker via e-mail eller SMS.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stemmeberettiget med 1 stemme og valgbar er aktive medlemmer, som efter dansk lov er personlig myndig og ikke i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning kan ske, hvis 3 af de fremmødte medlemmer ønsker det. Der vælges da 2 stemmetællere.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt, herunder ønsker/forslag til aktiviteter i Mandeklubben..

Der vælges hvert år 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Indkomne skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De udsendes til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt på en liste med underskrifter beder herom. I begge tilfælde skal der foreligge en skriftlig begrundelse. Indkomne skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. De udsendes til medlemmerne 1 uge før den ekstraordinære generalforsamling.


§ 5 Regnskab

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

Der skal føres regnskab for det indeværende år og udarbejdes budget for det kommende år.
Regnskabet skal revideres af foreningens revisor og foreligge underskrevet på generalforsamlingen.
Revisoren har til enhver tid ret til uanmeldt at kontrollere kassebog, kasse- og bankbeholdning samt bilag.

§ 6 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling under indkomne forslag til dagsordenen.
Vedtagelse af vedtægtsændringerne foregår ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 7 Opløsning af Mandeklubben.

Mandeklubbens opløsning kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 8 dages mellemrum.

Begge generalforsamlinger skal, med 3/4 af medlemmernes afgivne stemmer, være for en opløsning.

Ved en sådan opløsning skal bestyrelsen afvikle klubbens gæld internt og eksternt før andet kan foretages.

Er der herefter stadig midler/aktiver til rådighed, tilfalder de Skjoldhøj kirkes menighedsråd.

21082017/SK
Søren Klüver | Mejløvænget 26, TILST - Danmark | Tlf.: 42406952 | sorenkly@gmail.com